ایمیل جدید
تنظیمات pop3 و Imap
تنظیمات Thunderbird
راهنمای ایمیل جدید
 
 


 
ایمیل جدید
betamail.sharif.ir


 
راهنمای ایمیل جدید


ایمیل قدیمی

mail.sharif.ir


 وب سایت شخصی
و ایمیل اساتید


تغیر کلمه رمز


 
درخواست افزایش
 فضای
دیسک

 

اطلاعات

تنظیمات ایمیل

ویرایش پروفایل

راهنمای استفاده از شناسه شریف

فایل سرور SUT-FTP

ایجاد وب سایت شخصی و انتقال اطلاعات
 

کتابخانه

سیستم آموزش


درس افزار (cw)


فعالیتهای دانشکده ای
 و دروس اینترنتی


پرتال پژوهشی
 

شماره تلفن کارکنان

حقوق و دستمزد

اتوماسیون اداری

انتصابات

سامانه حضور و غیاب

سامانه استخر
  مشاهده پروفایل


اعتبار باقیمانده اینترنت

مدیران دانشگاه

نشریه داخلی شریف

آرم،  کلیپ و سرود

ارسال نظرات
.
انرژی برق شیمی  شیمی و نفت  صنایع علوم ریاضی عمران فیزیک کامپیوتر مدیریت و اقتصاد مکانیک مهندسی و علم مواد هوا فضا
لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس mohseni [at] sharif.ir ارسال فرمایید
 دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران