پست الکترونیک


Vclass   Net2   Register   VPN
 
 
 

پردیس بین الملل - جزیره کیش

=====================================================

پردیس بین الملل تهران

=====================================================

پردیس پژوهش و فناوری
 
انرژی برق شیمی  شیمی و نفت  صنایع علوم ریاضی عمران فیزیک کامپیوتر مدیریت و اقتصاد مکانیک مهندسی و علم مواد هوا فضا
لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس mohseni [at] sharif.edu ارسال فرمایید
 دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

ictc - Google - Gmail Time t m    .    .    . StdEmail